fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. DIRECTTRANSPORT.NL: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Direct Groep handelend onder de naam “DIRECTTRANSPORT.NL”, gevestigd aan Binckhorstlaan 123 te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82806365;
b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die via de website een overeenkomst is aangegaan met DIRECTTRANSPORT.NL dan wel die een overeenkomst wenst aan te gaan met DIRECTTRANSPORT.NL;
c. overeenkomst: de expeditie-overeenkomst tussen DIRECTTRANSPORT.NL en de opdrachtgever waarbij DIRECTTRANSPORT.NL zich verbindt tot het doen vervoeren van een zaak;
d. website: de website https://directtransport.nl/ die door DIRECTTRANSPORT.NL wordt beheerd;
e. zaak: de zaak of zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft;
f. ophaallocatie: de locatie waar de zaak opgehaald dient te worden;
g. afleverlocatie: de locatie waar de zaak afgeleverd dient te worden;
h. vervoerder: het vervoersbedrijf dat DIRECTTRANSPORT.NL ten behoeve van de opdrachtgever inschakelt voor het vervoeren van de zaak.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van DIRECTTRANSPORT.NL en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen DIRECTTRANSPORT.NL en de opdrachtgever. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DIRECTTRANSPORT.NL vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien DIRECTTRANSPORT.NL niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DIRECTTRANSPORT.NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Op de overeenkomst zijn tevens de Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek), ter griffie van de rechtbank Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018 van toepassing, zie https://www.fenex.nl/Documents/Nederlandse%20Expeditievoorwaarden%201%20mei%202018/Nederlandse%20Expeditievoorwaarden%20incl%20datum%20en%20deponering/NL%20-%20NEDERLANDSE%20EXPEDITIEVOORWAARDEN%20TEKST%20DEPONERING%20ZONDER%20LOGO.pdf.
2.7. DIRECTTRANSPORT.NL heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van DIRECTTRANSPORT.NL is vrijblijvend. DIRECTTRANSPORT.NL heeft het recht zijn aanbod na de aanvaarding te herroepen indien DIRECTTRANSPORT.NL niet een geschikte vervoerder heeft gevonden voor het vervoer van de zaak. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van een dergelijke herroeping in kennis gesteld. Indien DIRECTTRANSPORT.NL zijn aanbod herroept, dan wordt de door de opdrachtgever betaalde vergoeding voor het vervoer gerestitueerd.
3.2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of op de website binden DIRECTTRANSPORT.NL niet.
3.3. Prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Account
4.1. Op de website kan de opdrachtgever een account aanmaken. Voor het tot stand komen van de overeenkomst is het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever aan account aanmaakt.
4.2. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens.
4.3. Constateert de opdrachtgever dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt of heeft gemaakt van zijn account, dan dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en DIRECTTRANSPORT.NL op de hoogte te stellen van het ongeautoriseerde gebruik.

Artikel 5. Aanmelden van een zaak voor vervoer
5.1. Via de website kan de opdrachtgever een zaak aanmelden die vervoerd dient te worden.
5.2. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die hij tijdens het aanmelden van de zaak voor vervoer verstrekt correct en volledig zijn.
5.3. De opdrachtgever kan pas een zaak voor vervoer aanmelden nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst tot 48 uur voor de overeengekomen dag van het vervoer kosteloos annuleren. De door de opdrachtgever betaalde vergoeding voor het vervoer wordt door DIRECTTRANSPORT.NL gerestitueerd.
6.2. Annuleert de opdrachtgever de overeenkomst korter dan 48 uur voor de overeengekomen dag van het vervoer, dan blijft de vergoeding voor het vervoer verschuldigd.

Artikel 7. Annulering door DIRECTTRANSPORT.NL
7.1. Indien de vervoerder de opdracht tot het vervoer van de zaak annuleert, dan stelt DIRECTTRANSPORT.NL de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en stelt de opdrachtgever DIRECTTRANSPORT.NL in de gelegenheid binnen 24 uur een nieuwe geschikte vervoerder te vinden. Heeft DIRECTTRANSPORT.NL niet een geschikte vervoerder gevonden, dan heeft DIRECTTRANSPORT.NL het recht de overeenkomst te annuleren zonder schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn.

Artikel 8. De prijzen
8.1. De op de website vermelde prijzen zijn incl. btw.
8.2. DIRECTTRANSPORT.NL heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst en bevoegdheden van de vervoerder
9.1. DIRECTTRANSPORT.NL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
9.2. DIRECTTRANSPORT.NL vervoert niet zelf de zaak, maar schakelt ten behoeve van de opdrachtgever een vervoerder in. DIRECTTRANSPORT.NL is de expediteur en niet de vervoerder. Voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst wordt duidelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt dat DIRECTTRANSPORT.NL doet vervoeren en niet zelf vervoert.
9.3. Met de opdrachtgever wordt een afspraak gemaakt om de zaak op te halen op de ophaallocatie. Indien de zaak niet dezelfde dag afgeleverd dient te worden op de afleverlocatie, dan wordt voor het afleveren van de zaak tevens een afspraak gemaakt.
9.4. DIRECTTRANSPORT.NL laat de volgende zaken niet vervoeren:
a. Zaken met een volume van meer dan 18 m³;
b. Zaken die (kunnen) bederven, zoals vers voedsel;
c. Levende zaken (planten en dieren);
d. Zaken die gevaarlijk (kunnen) zijn, zoals explosieve en brandgevaarlijke zaken;
e. Illegale zaken, zoals, maar zeker niet beperkt tot, drugs, wapens en kinderporno.
9.5. Per overeenkomst worden maximaal 20 zaken vervoert.
9.6. De vervoerder heeft het recht de zaak te controleren. Indien uit deze controle blijkt dat de zaak niet voldoet aan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden of dat het vervoeren van de zaak in strijd is met wet- en/of regelgeving, dan heeft DIRECTTRANSPORT.NL het recht de overeenkomst via de e-mail te ontbinden, zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn en blijft de vergoeding voor het vervoer verschuldigd.
9.7. Indien de ophaallocatie niet voldoet aan de omschrijving die de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft gegeven over de ophaallocatie, dan heeft de vervoerder het recht de zaak te weigeren, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie. In een dergelijk geval blijft de volledige vergoeding voor het vervoer verschuldigd.
9.8. Indien de afleverlocatie niet voldoet aan de omschrijving die de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft gegeven over de afleverlocatie, dan heeft de vervoerder het recht de zaak te plaatsen voor risico van de opdrachtgever zo dicht mogelijk bij de afleverlocatie, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie. In een dergelijk geval blijft de volledige vergoeding voor het vervoer verschuldigd.
9.9. Indien de situatie omschreven in artikel 9.7 of in artikel 9.8 van toepassing is, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld.
9.10. Het (laten) verzekeren van de zaak tijdens het vervoer valt niet onder de overeenkomst.
9.11. De vervoerder voert geen montage- of installatiewerkzaamheden uit.
9.12. DIRECTTRANSPORT.NL biedt zijn diensten niet aan voor het doen vervoeren van een zaak buiten de Europese Unie. Het uitvoeren van douaneformaliteiten valt derhalve niet onder de overeenkomst.

Artikel 10. Verplichtingen van de opdrachtgever
10.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die DIRECTTRANSPORT.NL nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm ter beschikking komen van DIRECTTRANSPORT.NL.
10.2. De opdrachtgever is gehouden DIRECTTRANSPORT.NL onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
10.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan DIRECTTRANSPORT.NL verstrekte gegevens en informatie.
10.4. Alle extra kosten die DIRECTTRANSPORT.NL en/of de vervoerder dient te maken omdat is uitgegaan van informatie afkomstig van de opdrachtgever die niet correct of niet volledig is, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
10.5. Indien de zaak, de ophaallocatie of de afleverlocatie niet overeenstemt met hetgeen de opdrachtgever aan DIRECTTRANSPORT.NL kenbaar heeft gemaakt, dan heeft de vervoerder het recht de zaak niet (verder) te vervoeren en blijft de opdrachtgever het overeengekomen bedrag voor het vervoer verschuldigd.
10.6. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de zaak binnen het overeengekomen tijdvlak en op de ophaallocatie kan worden opgehaald en kan worden afgeleverd binnen het overeengekomen tijdvlak op de afleverlocatie. Indien de vervoerder bij het ophalen en/of afleveren van de zaak vertraagd wordt en deze vertraging is te wijten aan een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever of van een derde waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dan worden de extra kosten die de vervoerder daardoor heeft gemaakt aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
10.7. De opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn de zaak ten vervoer aan te bieden.
10.8. De zaak dient transportwaardig verpakt te zijn. DIRECTTRANSPORT.NL is niet aansprakelijk voor en de opdrachtgever vrijwaart DIRECTTRANSPORT.NL tegen elke aanspraak verband houdend met beschadiging of verlies van de zaak veroorzaakt of mede veroorzaakt door gebreken in de door de opdrachtgever gebruikte verpakking.
10.9. De opdrachtgever staat ervoor in dat het redelijkerwijs mogelijk is de zaak op de transportwijze die de opdrachtgever wenst zonder schade toe te brengen aan de zaak, de ophaallocatie en de afleverlocatie te vervoeren. Indien de vervoerder het risico aanwezig acht dat de zaak, de ophaallocatie of de afleverlocatie beschadigd raakt door het vervoer, bijvoorbeeld doordat de vervoerder van mening is dat een zaak niet past in een lift of niet door een gang en/of trapgat past, dan vraagt de vervoerder de opdrachtgever (digitaal) ervoor te tekenen dat het verdere vervoer volledig voor risico van de opdrachtgever is. Na deze ondertekening is het verdere vervoer volledig voor risico van de opdrachtgever en zijn de vervoerder en DIRECTTRANSPORT.NL niet aansprakelijk voor enige schade. Geeft de opdrachtgever deze toestemming niet, dan eindigt het vervoer en wordt de zaak voor risico van de opdrachtgever geplaatst op de dichtstbijzijnde locatie, dit kan bijvoorbeeld op straat voor de voordeur zijn, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie. In een dergelijk geval blijft de volledige vergoeding voor het vervoer verschuldigd.
10.10. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de bestelde verhuislift voor het transport past. Indien de lift niet past, dan is dat voor risico van de opdrachtgever en blijft het overeengekomen bedrag voor het vervoer verschuldigd.
10.11. Indien de opdrachtgever wenst dat de zaak tijdens het transport verzekerd is, dan dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor een dergelijke verzekering.
10.12. DIRECTTRANSPORT.NL gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
10.13. De opdrachtgever garandeert dat:
a. De zaak niet valt onder een van de zaken genoemd in artikel 9.4;
b. Het vervoeren, opslaan of onder zich hebben van de zaak niet in strijd is met de wet- en/of regelgeving van het land waar de zaak opgehaald wordt, van het land waar de zaak afgeleverd dient te worden en van de landen waar de zaak zich bevindt tijdens het vervoer.
10.14. Voor ontvangst van de zaak dient getekend te worden. Op het moment dat voor ontvangst is getekend, is de zaak volledig voor risico van de partij aan wie de zaak geadresseerd is. Indien niet voor ontvangst wordt getekend, dan heeft de vervoerder het recht de zaak weer mee terug te nemen. Alle extra kosten die daaruit voortvloeien, waaronder vervoerskosten en opslagkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11. Betaling
11.1. Betaling geschiedt vooraf onverwijld nadat de opdrachtgever de zaak via de website heeft aangemeld voor vervoer.
11.2. Betaling geschiedt middels de betaalprovider Mollie.
11.3. Via de e-mail ontvangt de opdrachtgever de factuur.

Artikel 12. Klantenservice en klachten
12.1. Voor vragen over de diensten of het indienen van een klacht kan de opdrachtgever contact opnemen met de klantenservice van DIRECTTRANSPORT.NL. De klantenservice van DIRECTTRANSPORT.NL is op de volgende wijzen te bereiken:
a. Via de e-mail: [e-mailadres]
b. Telefonisch: [telefoonnummer]
12.2. Indien de zaak niet is afgeleverd op de afleverlocatie binnen het overeengekomen tijdvlak, dan dient de opdrachtgever DIRECTTRANSPORT.NL daarvan zo spoedig mogelijk en binnen [aantal] uur na het overeengekomen tijdvlak in kennis te stellen. Wordt deze melding niet gedaan, dan wordt de zaak geacht te zijn afgeleverd op de afleverlocatie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring
13.1. DIRECTTRANSPORT.NL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2. DIRECTTRANSPORT.NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de aanmeldmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
13.3. DIRECTTRANSPORT.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DIRECTTRANSPORT.NL is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.4. DIRECTTRANSPORT.NL is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.5. DIRECTTRANSPORT.NL is niet aansprakelijk voor het verlies van door de opdrachtgever toegepaste inlogcodes. DIRECTTRANSPORT.NL is dan ook niet verantwoordelijk indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van het account van de opdrachtgever.
13.6. DIRECTTRANSPORT.NL is een tussenpersoon en voert het vervoer niet zelf uit. Derhalve is DIRECTTRANSPORT.NL niet aansprakelijk als de vervoerder een fout maakt. Ingeval van transport-, opslag-, en/of vertragingsschade dient de opdrachtgever rechtstreeks de vervoerder aan te spreken voor de door de opdrachtgever geleden schade. Indien de opdrachtgever de vervoerder aansprakelijk wenst te stellen, dan verstrekt DIRECTTRANSPORT.NL de opdrachtgever alle informatie die voor de opdrachtgever benodigd is om de vervoerder aansprakelijk te stellen. Op verzoek kan DIRECTTRANSPORT.NL bemiddelen bij een conflict tussen de opdrachtgever en de vervoerder. DIRECTTRANSPORT.NL kan nimmer tot een dergelijke bemiddeling verplicht worden.
13.7. DIRECTTRANSPORT.NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
13.8. Indien DIRECTTRANSPORT.NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DIRECTTRANSPORT.NL beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DIRECTTRANSPORT.NL gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DIRECTTRANSPORT.NL beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor het vervoer waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.9. DIRECTTRANSPORT.NL heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
13.10. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DIRECTTRANSPORT.NL niet nakomt en/of in strijd met wet- en/of regelgeving handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die DIRECTTRANSPORT.NL daardoor leidt, waaronder opgelegde boetes.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Van overmacht aan de zijde van DIRECTTRANSPORT.NL is onder andere sprake indien DIRECTTRANSPORT.NL verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog en oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, brand, diefstal, waterschade, overstroming, epidemieën, werkstakingen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, internetstoring, stroomstoring, bedrijfsstoring, in- en uitvoerbelemmeringen, blokkades, transportmoeilijkheden, virusinfectie of computervredebreuk door derden en wijzigingen in wet- en/of regelgeving.
14.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van DIRECTTRANSPORT.NL.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding
15.1. DIRECTTRANSPORT.NL is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst DIRECTTRANSPORT.NL ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
15.2. DIRECTTRANSPORT.NL is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
15.3. Voorts is DIRECTTRANSPORT.NL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
16.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak DIRECTTRANSPORT.NL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DIRECTTRANSPORT.NL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DIRECTTRANSPORT.NL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door DIRECTTRANSPORT.NL aan de opdrachtgever verstrekte gegevens betreft, verblijft bij DIRECTTRANSPORT.NL of bij zijn licentiegever(s). De opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van DIRECTTRANSPORT.NL en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

Artikel 18. Persoonsgegevens
18.1. DIRECTTRANSPORT.NL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de opdrachtgever het privacy beleid van DIRECTTRANSPORT.NL raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op overeenkomsten tussen DIRECTTRANSPORT.NL en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DIRECTTRANSPORT.NL worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DIRECTTRANSPORT.NL gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat DIRECTTRANSPORT.NL zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Boek nu jouw transport Wij komen direct

Bereken mijn transport